Website is under development. Thank you for your understanding.

ความเป็นอิสระในการบริหารงานและ

ะคำมั่นสัญญาของสมาชิก:

ความเป็นอิสระของบริษัทขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่รวมตัวกัน และมุ่งสนใจในการพัฒนาให้ดีขึ้นและผลประกอบการ และด้วยความสนับสนุนในความคิดที่เกิดขึ้นที่ใดก็แล้วแต่

ความเคารพ :

ความเคารพซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลในบริษัทเกิดขึ้นในการแสดงสิทธิและหน้าที่ของแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง

เคารพวัฒนธรรมและความแตกต่าง:
ในปริบทของการเคารพซึ่งกันและกัน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของบริษัทฯ สมาชิก Valoptec จะถือปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของสมาคม Valoptec ตามวัฒธรรมของตนเอง 

เคารพสิ่งแวดล้อม: 
สมาชิก Valoptec ช่วยกลุ่มบริษัท Essilor ในการพัฒนาอย่างยิ่งยืน

เฝ้าสอดส่องข้อมูลที่เป็นประโยชน์:

สมาชิก Valoptec ทุกคน ซึ่งให้ความสำคัญกับสิ่งที่บริษัท Essilor สนใจ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร จะส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวแทนของบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด การสื่อสารข้อมูลใดๆ เป็นสิทธิของแต่ละบุคคล

พันธะของฝายบริหาร:

ฝ่ายบริหารของ Essilor ซึ่งเป็นสมาชิก Valoptec เช่นเดียวกัน มีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยการสร้างปริบทที่กระตุ้นแรงจูงใจทีมงาน และส่งเสริมความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

โดยการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้เพื่อวัดจำนวนผู้ชมเว็บไซต์ของเราสร้างสถิติและนำเสนอฟีเจอร์โซเชียลให้คุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดน้อยลง